// முகப்பு

 

எமது பணி


மேல் மாகாண சட்டத்துறையை பலம்மிக்கதாகப் பேணிச்செல்வதற்காக மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு தேவையான சேவைகள் மற்றும்   விடயரீதியான பங்களிப்பை வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் பக்கச்சார்பற்ற  முறையில் வழங்குதல் மற்றும் சட்டமியற்றும் செயல்முறை தொடர்பான பணிகளை உகந்த முறையில் செய்ய தொழில்முறை திறன் கொண்ட ஒரு முழுமையான, ஒழுக்கமான பணியாளர்களை முகாமைதுவம் செய்தல்”

எமது நோக்கம்


மேல் மாகாண சட்டத்துறை பெருமையுடன் முன்நோக்கி”

 

Welcome to Council Secretariat

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.

அடுத்த சபைக் ௬ட்டம் மேல் மாகாண மாகாண சபை 2019 ஏப்ரல் 9 ஆந் திகதி மு.ப. 09.30 க்கு இலக்கம் 204, டென்ஸில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, சிறீ ஜயவர்தன புற பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ளமேல் மாகாண சபையின் கட்டடத் தொகுதியின் சபை மண்டபத்தில் நடைபெறும்